OVERDRACHT

Begeleiding opvolgers

U wilt graag het familiebedrijf overnemen. U heeft wellicht al enkele jaren ervaring binnen het familiebedrijf opgedaan en bent toe aan een nieuwe stap. Bent u de enige potentiële opvolger, of heeft u nog broers/zussen, nichten of neven die ook geïnteresseerd zijn in het familiebedrijf? Waar ziet u kansen en wat zijn uw vragen? Beschikt u over de juiste competenties? Hoe gaat u om met gewijzigde verhoudingen binnen de familie en het bedrijf als u het familiebedrijf overneemt? Al nagedacht over effectief bestuur? Allemaal kwesties die aandacht behoeven als u uw opvolgingstraject tot een succes wilt maken. Stichting voor het familiebedrijf heeft verstand van bedrijven en van families. Wij helpen u graag om gewijzigde verhoudingen binnen familie, bedrijf en eigendom opnieuw en bestendig te structureren.

 

Een onafhankelijk competentie onderzoek

Stichting voor het familiebedrijf biedt opvolgers intensieve begeleiding bij bedrijfsopvolging. Dit doen wij, door u de mogelijkheid te bieden uw kennis en kunde in kaart te brengen middels een uitgebreid competentieonderzoek. Een onafhankelijke rapport, dat u kunt gebruiken om uw ambities verder waar te maken.

 

Zonder diepgang geen resultaat

Daarnaast bieden wij u individuele coachtrajecten waarbij persoonlijke ontwikkeling en focus op eigen kennis en kunde centraal staan. Deze coachtrajecten zijn intensief, vaak confronterend en gericht op het bevorderen van uw senioriteit en ondernemerschap. Zowel op persoonlijk- als op managementvlak.

 

Organiseer uw eigen opvolgingstraject

Wees ondernemend, en organiseer uw eigen opvolgingstraject. Stichting voor het familiebedrijf helpt u graag op weg.

Samenwerking en conflicten

Het is een misvatting dat alleen familiebedrijven te maken hebben met emoties rondom bedrijfsoverdracht of bedrijfsvoering. Elk bedrijf waar mensen werken heeft te maken met emoties. Het verschil is echter, dat bij een ‘gewoon’ bedrijf de werknemers geen familiebanden hebben. Familierelaties kunnen onder druk komen te staan op het moment dat u niet alleen familie, maar ook collega’s bent. En familiebanden kunnen – familiebedrijf of niet – gecompliceerd zijn.

Toch zijn het juist de familiecultuur en de familieverbanden waarmee een bedrijf zich in positieve zin kan onderscheiden van ‘gewone’ bedrijven. Investeren in goede relaties en heldere communicatie levert rendement op voor de toekomst. Als opvolger heeft u hier groot belang bij. Om u te verzekeren van optimale medewerking van uw voorganger, uw omgeving en uw toekomstige klanten, doet u er verstandig aan om specifieke aandacht te besteden aan dit element van de overname of opvolging.

Conflicten zijn snel geboren in het familiebedrijf. De emotionele band tussen familieleden en de combinatie van individuele en zakelijke belangen kunnen op gespannen voet met elkaar komen te staan. Bijvoorbeeld door verschillende ambities, maar ook simpelweg door een ‘botsing van karakters’.

 

Ongelijke zaken kunt u niet gelijk behandelen

Binnen de familiale sfeer worden broers en zussen (in principe) gelijkwaardig behandeld. In een familiebedrijf worden de onderlinge verschillen echter sterk uitvergroot en kan een competitiedrang of machtsstrijd ontstaan. In zulke gevallen is er weinig voor nodig om de lont te doen ontsteken. Deze situatie komt vooral voor wanneer er keuzes gemaakt moeten worden bij de bedrijfsoverdracht en bij de selectie van een opvolger.

 

Structurele oplossingen en conflictmanagement

Als opvolger binnen de familie heeft u wellicht vragen over de situatie die zal ontstaan voorafgaand aan, en op het moment van de bedrijfsopvolging. Stichting voor het familiebedrijf biedt structurele oplossingen die een goede toekomstige samenwerking borgen. Denk hierbij aan structureel familieoverleg en het opstellen van een familieprotocol. Daarnaast bieden wij conflictmanagement in de vorm van mediationtrajecten en individuele- of teamcoaching.

Effectief bestuur

Effectief bestuur vanuit een gezamenlijke gedragen visie

Een familiebedrijf is een systeem dat uit drie verschillende subsystemen bestaat: de familie, het bedrijf en het eigendom. Juist deze structuur maakt het familiebedrijf een uitdaging om effectie te besturen. Vooral wanneer er meerdere familieleden in het bedrijf werken en wel of niet mede-eigenaar zijn, kunnen de belangen verschillend zijn afhankelijk van de rol(len) die de familieleden binnen de subsystemen innemen. Een gemeenschappelijke visie en familie- en bedrijfsstrategie moeten aan elkaar worden gekoppeld, en zijn een basisvoorwaarde voor effectief bestuur. 

Maar visie en strategie kunnen veranderen, waarbij nieuwe ambities en doelstellingen worden geformuleerd. In zulke gevallen is het zaak om de verschillende (familie)belangen bespreekbaar te maken en alle leden weer op één lijn te brengen. Niet alleen om de lopende situatie gestroomlijnd te krijgen, maar ook met het oog op de toekomst. Stichting voor het familiebedrijf heeft een effectieve methode ontwikkeld om de strategie van zowel bedrijf als familie vanuit een gedragen visie met elkaar te verbinden. Deze methode die begint met het instellen van een familieoverleg,  dat leidt tot het opstellen van een familieprotocol.

 

Doel van het familieoverleg

Het doel van het familieoverleg is om alle familieleden bewust te maken van het gemeenschappelijke belang. Wat bindt de verschillende familieleden met het bedrijf ? En in hoeverre weegt dit belang primair zwaarder dan andere belangen? Zonder het bedrijf vallen alle andere belangen immers weg. Een ander doel van het familieoverleg is om de familieleden bewust te maken van de waarden en normen die, van oudsher, in de familie als basis bestaan en ook naar het bedrijf toe zijn overgebracht. Daarnaast is het familieoverleg erop gericht om bedrijfsinformatie te delen met de familieleden, waardoor de betrokkenheid toeneemt en de band met het bedrijf wordt verstevigd.

 

Familieprotocol

In het familieprotocol worden de gemeenschappelijke belangen – die de band vormen tussen de familieleden – vastgelegd. Het beschrijft hoe de leden met elkaar willen omgaan, door regels op te stellen en afspraken te maken. Bijvoorbeeld over de beloning van familieleden die in het bedrijf werken, secundaire arbeidsvoorwaarden, dividendbeleid, toetreding van de volgende generatie, enzovoorts. Dit familieprotocol vormt het fundament voor ‘goed bestuur’en weerspiegelt in zekere zin de kernwaarden van de familie.

 

Hulp bij familieoverleg en -protocol

Stichting voor het familiebedrijf kan u helpen bij het inrichten van het familieoverleg en de samenstelling van het familieprotocol . Zo ontstaat er helderheid en krijgt de samenwerking tussen de familieleden een positieve impuls.

Stappenplan

Hoewel ieder bedrijf – en dus ieder traject – anders is, zijn er in het algemeen vier fases te onderscheiden bij een bedrijfsovername.

01

Fase 1: De voorbereiding

De overname van uw familiebedrijf begint met een goede voorbereiding. Allereerst bij u zelf. Bent u er echt klaar voor om de leiding over te nemen? Zijn de relaties binnen of met de familie helder? Heeft u een goed beeld van uw sterke en zwakke kanten en heeft u een eigen visie op het ambitieniveau en de richting van het familiebedrijf? En tot slot: heeft u een idee van de waarde van het familiebedrijf en hoe u de toekomstige eigendoms- en zeggenschapsstructuren wilt vormgeven?

Dienstverlening bij de voorbereiding van de bedrijfsopvolging

Stichting voor het familiebedrijf besteedt volop aandacht aan deze kwesties. In de voorbereidingsfase kunnen wij veel voor u betekenen.

  • Wij bieden de u een uitgebreid competentieonderzoek aan, zodat u precies weet wat het niveau uw kennis en kunde is.
  • Wij helpen u uw ambitieniveau ten aanzien van het bedrijf en de familie helder te krijgen.
  • Wij maken een zorgvuldige bedrijfs- en waardeanalyse.
  • Wij ondersteunen de opvolger en de overdrager bij het maken van een opvolgingsplanning.

Afhankelijk van uw wensen, stellen wij een multidisciplinair team samen dat u tijdens het gehele traject kan bijstaan.

Fase 2: Het uitwerken van de overname

Na een deskundige voorbereiding werken wij de bedrijfsovername als volgt uit.

  • Wij houden werkconferenties en discussies met familieleden over de toekomst en de strategie van het familiebedrijf.
  • Wij zetten een tijdspad uit en maken een opvolgingsplan.
  • Wij maken een totaalplan met daarin de missie en doelstellingen van het bedrijf voor de toekomst, de bedrijfswaardering, een beschrijving van de aandeelhoudersstructuur en de zeggenschap, en het familieprotocol, dat de onderlinge verhoudingen binnen het familiebedrijf in kaart brengt.
  • Wij zorgen dat de overdrager begeleiding en coaching krijgt bij het afbouwen van zijn werkzaamheden.
  • Wij voorzien u als opvolger van begeleiding, coaching en scholing bij het opbouwen van uw werkzaamheden.
02
03

Fase 3: De onderhandelingen

De onderhandelingen bij opvolging binnen de familie verlopen anders dan onderhandelingen met externe partijen. Stichting voor het familiebedrijf kent deze familiedynamiek als geen ander. Daarom werken wij volgens vaste protocollen om bedrijf en familie in deze fase te kunnen scheiden. Een methode die zich als bijzonder waardevol bewezen heeft. Wij houden uitgebreide gesprekken met de opvolger, de overdrager en andere belanghebbenden, zodat wij in een open en eerlijke sfeer over bedrijfswaardering, aandeelhoudersstructuur en zeggenschap kunnen spreken. De uitkomsten van deze gesprekken leggen wij vast in een familieprotocol. 

Fase 4: De afronding

Stichting voor het familiebedrijf treedt op als adviseur. U bent te allen tijde degene die de beslissingen neemt. Als u op hoofdlijnen overeenstemming heeft bereikt met de overdrager, leggen wij de afspraken vast in een intentieverklaring. Om bepaalde zaken eens goed tegen het licht te houden, kunt u besluiten nog een due diligenceonderzoek uit te laten voeren. Hierna wordt het uiteindelijke overnamecontract opgesteld.

Begeleiding na de overdacht

Als beide partijen het op prijs stellen, begeleidt Stichting voor het familiebedrijf zowel de opvolger als de overdrager in het eerste halfjaar na de overdracht. Zo heeft u altijd een ‘sparringpartner' die alle ins en outs van de totstandkoming van de overname kent, en op de hoogte is van de verhoudingen binnen de familie. Wij zorgen dat een familieprotocol ook echt werkt, zodat opvolgers een voorspoedige start kunnen maken.

04

Meer weten? Of wilt u dat wij contact met u opnemen?

U kunt ons bereiken op 088 – 232 67 70. Of laat uw telefoonnummer achter en wij nemen contact met u op voor het plannen van een gesprek onder het genot van een kopje koffie.